7 Inwestycji Które Chronią Przed Inflacją !

Rekordowe oszczędności Polaków. Na koniec czerwca 2020 sięgnęły 1,65 bln PLN. Na przestrzeni 10 lat kwota ta podwoiła się. Wpływ na to miał wzrost gospodarczy wraz ze wszystkimi swoimi skutkami, czyli wzrostem wynagrodzeń oraz spadkiem bezrobocia. Jaka jest zatem struktura oszczędności Polaków?   

I. Podstawowa forma

Lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe: 969 mld (59%)

II. Pozostałe  formy (41%, które sumuje się do 681 mld PLN)

 • Gotówka w obiegu
 • Otwarte fundusze emerytalne
 • Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • Zagraniczne fundusze inwestycyjne
 • Fundusze inwestycyjne
 • PPK
 • Obligacje + bony
 • Akcje spółek publicznych

Ile realnie tracą Polacy w skali roku/miesiąca?

Na dzień pisania niniejszego artykułu ostatni odczyt inflacji wyniósł  3% (w skali roku), czyli 0,25% (w skali miesiąca). Realnie Polacy tracą 49,5 mld ! Czyli w skali miesiąca 4,12 mld. Czy to dużo? Dla porównania podam, że łączne wydatki na służbę zdrowia w Polsce wyniosły 97 mld PLN w 2019.  

Żyjemy w erze pieniądza fiducjarnego, czyli opartego na wierze (brak wymienialności na kruszce np. na złoto). Oznacza to, że pieniądze mogą być drukowane w olbrzymich ilościach, o czym pisałem tutaj.  Skutek jest taki, że pieniądze tracą swoją realną wartość. Jaki jest więc sens trzymania gotówki na koncie? Jak pokazuje historia, większość klas aktywów w średnim i długim terminie dawała lepsze stopy zwrotu (tym samym lepszą ochronę przed inflacją) niż gotówka. Przeanalizujmy zatem stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów. Zanim to zrobimy, zastanówmy się, dlaczego warto inwestować?

W mojej ocenie dwa najważniejsze powody to:

 • Ochrona przed inflacją
 • Pomnażanie oszczędności

Przyjrzyjmy się zatem sposobom jakie mamy, aby ochronić nasze oszczędności przed inflacją.

Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z siedmiu artykułów, które będą poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Będzie poruszana w nich specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od przyjętej polityki monetarnej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  < — Jesteś Tutaj

II. Obligacje

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce

VI. Nieruchomości 

VII. Gotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu.  Zaczynajmy więc!

I. Lokaty bankowe

Lokata bankowa jest jednym z najbezpieczniejszych i najprostszych sposobów na inwestowanie pieniędzy, czy też, bardziej adekwatnie, sposobem na ochronę pieniędzy przed inflacją. Lokata polega na umowie z bankiem, gdzie powierzamy pewną kwotę bankowi, a w zamian otrzymujemy kwotę powiększoną o odsetki minus podatek od zysków. 

Kto ustala oprocentowanie w banku?

Różne banki mają różne oprocentowanie na lokatach.Generalnie im wyższe stopy procentowe, tym wyższe oprocentowanie na lokatach bankowych (zestawienie najlepszych lokat znajdziecie  na: https://marciniwuc.com/ranking-lokat-sprawdz-najlepsze-lokaty-bankowe/)

Czy lokata jest skutecznym sposobem na ochronę oszczędności? Spójrzmy najpierw jak kształtowało się  historycznie oprocentowanie na lokacie z terminem do 2 lat:

Źródło: https://www.nbp.pl/

Na przestrzeni ostatnich 15 lat maksymalne oprocentowanie środków na lokacie wynosiło 6,5% (luty 2009) od tamtego momentu oprocentowanie systematycznie spadało. W listopadzie 2020 średnie oprocentowanie lokat terminowych do 2 lat wyniosło 0,5%. Aby określić czy jest to skuteczny sposób na ochronę oszczędności, porównajmy oprocentowanie na lokatach z oficjalną inflacją.

Źródło: https://www.nbp.pl/

Na przestrzeni ostatnich 15 lat zdarzały się okresy, gdzie nadwyżka oprocentowania na lokacie w porównaniu do inflacji mierzonej wskaźnikiem CPI wynosiła 3,9% (przełom 2014/2015). Po przeciwnej stronie jest obecny okres szczególnie 1Q2020, gdzie inflacja przewyższała oprocentowanie na lokatach terminowych aż o 3,4%. Jak to wygląda obecnie? Średnie oprocentowanie na lokacie wyniosło w listopadzie 2020 ok. 0,5%, natomiast inflacja kształtowała się na poziomie 3%, czyli ostatecznie realnie traciliśmy 2,5%. W tym miejscu należy podkreślić, że nie został uwzględniony podatek od zysków kapitałowych tzn. gdy mamy oprocentowanie lokat na poziomie 3% oraz inflację na poziomie 3% to realnie i tak tracimy. Dlaczego? Ponieważ od zysków z lokat płacimy 19% podatku, czyli aby zachować realną wartość naszych oszczędności musimy zarabiać min. 3,7% na lokacie.

Wzór jest następujący:

Natomiast poniżej znajduje się tabela, przedstawiająca ile musimy zarabiać, aby zachować realna wartość naszych oszczędności.

(Uwaga, możliwe jest  ominięcie podatku od zysków kapitałowych „opakowując” naszą inwestycję np. w produkty typu IKE czy IKZE natomiast wiąże się to z pewnymi ograniczeniami). Podsumowując, lokata nie jest skutecznym narzędziem do ochrony realnej wartości naszych oszczędności w obecnych uwarunkowaniach. Historycznie zdarzały się okresy gdzie oprocentowanie na lokatach terminowych przekraczało inflację, natomiast obecnie jest dokładnie odwrotnie. Wpływ na to ma kilka czynników m.in. rekordowo niskie stopy procentowe, nadpłynność sektora bankowego w Polsce czy podatek bankowy.

Udostępnij