Surowce

Czy Złoto Chroni Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi czwarty  z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto < — Jesteś Tutaj

V. Pozostałe surowce  

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Aktywem, które zostanie teraz przeanalizowane będzie złoto. Zaczynajmy więc!

Inwestowanie  w surowce

Powszechnie uważa się, że jednym ze sposobów ochrony naszych oszczędności przed inflacją jest inwestowanie w surowce. Przykładem na potwierdzenie tej tezy może być wysokość inflacji w latach 70 w Stanach Zjednoczonych oraz towarzyszące temu wysokie ceny ropy naftowej oraz złota. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej inwestycji w złoto  [złoto ze względu na swoje specyficzne cechy zostało na potrzeby artykuły wydzielone z szerokiej grupy aktywów, jaką są surowce]

I. Złoto

Złoto od wieków wzbudza skrajne emocje, było i jest kojarzone z bogactwem. Ze względu na swoje właściwości od zawsze traktowano je jako formę pieniądza (kiedyś zdecydowanie bardziej, ponieważ dolar był wymienialny na złoto).

Dlaczego ludzie inwestują w złoto?

 Jak zostało wspomniane w artykule żyjemy w erze pieniądza fiducjarnego, czyli pieniądza opartego na zaufaniu do rządów czy banków centralnych. Jeżeli zaufanie to zostanie nadszarpnięte np. poprzez nadmierny dodruk pieniądza, co w konsekwencji wpłynie na inflację, społeczeństwo uświadomi sobie, że pieniądz papierowy nie spełnia funkcji przechowania wartości, a tym samym zaufanie to drastycznie spadnie. Pamiętajmy, że wartość każdej papierowej waluty nieuchronnie dąży do zera w długim terminie.

Jaką wartość ma złoto?

Trudność z oszacowaniem wartości złota polega na tym, że nie generuje ono odsetek, kuponów czy dywidend. Generuje za to koszty przechowania (w przypadku inwestowania w złoto fizyczne. Złoto musi być odpowiednio przechowywane, inaczej istnieje ryzyko, że zostanie skradzione). Na czym wiec polega wartość złoto ?

 Złota po prostu nie da się dodrukować ilość złota, która została do tej pory wydobyta wynosi ok 193 400 ton, rocznie wydobywa się ok. 3 000 ton. Oznacza to, że aby wydobyć kolejne 193 400 ton potrzeba ponad 64 lata (nie można tego powiedzieć o pieniądzu drukowanym, którego ilość w obiegu można podwoić w porównaniu do złota błyskawicznie). Skoro ilość złota, które zostało wydobyte oraz będzie w przyszłości, jest znana, to stanowi to doskonałe zabezpieczenie przed szaleństwem dodruku pieniądza. Dlatego w okresach inflacji (wywołanej m.in. dodrukiem) złoto najszybciej drożeje. W przypadku polskiego inwestora złoto ma nawet większą wartość niż dla mieszkańca np. Stanów Zjednoczonych . Otóż twarda waluta (USD, EUR) przechowują lepiej wartość niż PLN, natomiast wszystkie trzy waluty w długiem terminie w porównaniu do złota dążą do zera.

Jak może to wykorzystać polski inwestor ?

Czytaj więcej »Czy Złoto Chroni Przed Inflacją ?

Surowce, Chronią Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi piąty z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak.:

ILokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce < — Jesteś Tutaj

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą surowce [z wyłączeniem złota, które zostało opisane wcześniej]. Zaczynajmy więc!

I. Pozostałe surowce

Surowce są dużą i niejednorodna grupą aktywów. Możemy je podzielić na:

 • Surowce energetyczne (np. ropa naftowa)
 • Metale przemysłowe (np. miedź)
 • Metale szlachetne (np. złoto)
 • Produkty rolne (np. pszenica)
 • Żywy inwentarz i mięso (np. trzoda chlewna)

Inny bardziej ogólny podział to:

 • Surowce twarde (czyli te które podlegają wydobyciu)
 • Surowce miękkie (czyli te które uprawia się i hoduje na farmach)

Od czego zależą ceny surowców?

Tak jak i w przypadku złota (które zaliczane jest do kategorii surowców) cena zależy od relacji pomiędzy popytem, a podażą (to między innymi dlatego obserwowaliśmy w 2020 ujemne ceny ropy naftowej, ale o tym kilka akapitów poniżej).

Czynniki popytowe:

 • Populacja na świecie (jeszcze w 1928 roku na świcie żyły 2 mld ludzi. Obecnie na świecie żyje ok. 7.7 mld. Szacuje się, że do 2050 na świecie będzie żyło ok. 10 mld ludzi. Oznacza to przyrost ok. 80 mln rocznie). Ludzi ci potrzebują jedzenia, mieszkania, ubrań oraz będą się przemieszczać, tym samym będą generować popyt zarówno na twarde jak i miękkie surowce.
 • Wzrost standardu życia. Wraz ze wzrostem dochodu poprawia się standard życia. Ludzie, którzy przekroczyli minimalne dochody teraz oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb mogą pozwolić sobie na więcej tym samym zaczynają budować domy, kupują mieszkania, wyposażenie czy wyjeżdżają na wakacje. Wszystko to generuje dodatkowy popyt na surowce (uwaga:  popyt na surowce może wzrastać pomimo, że liczba ludności na poziomie globalnym stoi w miejscu).
 • Urbanizacja. Konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest większa w miastach niż na obszarach wiejskich. W związku z postępującym przemieszczaniem się ludności z terenów wiejskich do miast, będzie to czynnik o charakterze popytowym. W kolejnych dekadach trend ten będzie szczególnie widoczny w Azji oraz Afryce.
 • Rozwój infrastruktury. Przemieszczanie się ludności oraz wzrost populacji wymusi rozwój infrastruktury. A jak wiemy, do tego potrzebne są surowce.
 • Zmiany sposobu żywienia. Obserwujemy obecnie trend odchodzenia od konsumpcji mięsa, na rzecz zarówno produktów wegeteriańskich jak i wegańskich. Jeżeli ów trend zostanie utrzymany, to w średnim oraz długim terminie powinno to wpływać na zwiększony popyt na surowce rolne.

Czynniki podażowe:

 • Złoża surowców. Weźmy pod uwagę ropę naftową. Ilość ropy na świcie jest skończona, jeżeli w pewnym momencie będziemy świadkami skończenia się złoża  surowca w danej lokalizacji i dodatkowo połączymy to z opóźnieniem odkrywaniu nowych złóż możemy obserwować niedostateczną ilość tego surowca na rynku.
 • Koszty wydobycia. Przy wyeksploatowaniu kolejnych pól naftowych lub kopalń ,aby zachować ciągłość podaży danego surowca trzeba zacząć eksploatować mniej dostępne pola naftowe czy kopalnie (np. płożone niżej) co powoduje wzrost kosztów.
 • Nowe technologie. Mogą one na kilka sposobów wpływać na ceny surowców. Nowa technologia wydobycia ropy naftowej może spowodować, że nagle opłacalne staje się wydobycie ze złóż, które opłacalne nie były wcześniej. Innym przykładem wpływu nowych technologii na relację pomiędzy popytem a podażą może być przejście z samochodów spalinowych na elektryczne. Spowoduje to zmniejszenie popytu na jedne surowce a zwiększy popyt na inne.
 • Normy środowiskowe. Walka z CO2 i odchodzenie od paliw kopalnych, to jeden z przykładów jak regulacje środowiskowe mogą w drastyczny sposób wpłynąć na popyt. Bardziej wymagające normy, które muszą spełnić firmy to większe nakłady inwestycyjne, a w rezultacie musi to znaleźć odzwierciedlenie w cenie produktu końcowego.
 • Nowe podatki. Poszczególne kraje są coraz bardziej zadłużone, w związku z czym rządy będę poszukiwać dodatkowych wpływów do budżetu. Istnieje niemal pewność, że będziemy świadkami wprowadzania kolejnych podatków, również tych, które wpłyną na cenę surowców.

Ile można zarobić inwestując w surowce ?

Czytaj więcej »Surowce, Chronią Przed Inflacją ?