Gotówka i Waluty obce kontra inflacja

Niniejszy artykuł stanowi ostatni z siedmiu artykułów, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

  • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
  • Skarbowe notowane na rynku
  • Korporacyjne

III. Akcje 

  • Polskie
  • Zagraniczne

IV. Złoto 

V. Pozostałe surowce 

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce < — Jesteś Tutaj

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą waluty obce oraz gotówka. Zaczynajmy więc!

Gotówka i  Waluty

W artykule [link] zostało przedstawione zestawienia przechowywanej przez Polaków gotówki na nieoprocentowanych rachunkach oraz straty z tym związane. Rozważmy jednak trzymanie gotówki z nieco innej perspektywy. 

  • Trzymanie gotówki w okresie przejściowym pomiędzy inwestycjami
  • Trzymanie gotówki w walutach obcych 
  1. Trzymanie gotówki w oczekiwaniu na inwestycję

Załóżmy, że właśnie upłynniliśmy określoną cześć naszych inwestycji i nie widzimy obecnie okazji do inwestycji (np. aktywa, które są w kręgu naszych zainteresowań wyceniane są zbyt wysoko, co generuje niepotrzebne ryzyko). W mojej ocenie, w takiej sytuacji pomimo tego, że realnie nasze oszczędności tracą to trzymanie gotówki ma większy sens niż szukanie na siłę inwestycji, która nie spełnia założeń naszej strategii. W końcu na inwestycjach można stracić znacznie więcej niż wynosi inflacja, szczególnie gdy decyzja jest podejmowana zbyt pochopnie oraz z pominięciem analizy. 

Jakie są alternatywy do trzymania gotówki? 

Jeżeli gotówka jest trzymana przez kilka tygodni do kilku miesięcy to pewnym rozwiązaniem mogą być pieniężne fundusze inwestycyjne. Jeżeli dobrze wybierzemy fundusz do swojego portfela, to wynik takiej inwestycji będzie lepszy niż trzymanie gotówki. Ponadto możemy w dowolnym momencie wycofać swoje środki.   

  1. Trzymanie gotówki w walutach obcych

Na bieżąco śledzimy wiadomości gospodarcze napływające z rynku światowego oraz krajowego. Widzimy kolejne artykuły mówiące o coraz wyższych zadłużeniach Skarbu Państwa związanych z różnego rodzaju programami socjalnymi, tarczami antykryzysowymi itd. Zgodnie z teorią powinno to skutkować wyższą inflacją oraz osłabieniem waluty krajowej [Na dzień pisania niniejszego artykuły odczyty inflacji w Polsce potwierdzają teorię ekonomiczną w tym zakresie]. Czytamy o NBP dokonującym interwencji na rynku walutowym w celu osłabienia waluty  

Może wiec warto trzymać oszczędności w walucie obcej ?

Dobrze, ale przecież USA również drukuje pieniądze z powietrza? Tak, ale postrzeganie dolara, a złotówki jest zupełnie inne. Dlaczego? O tym kilka zdań niżej. Naszą analizę przeprowadzimy z punktu widzenia polskiego inwestora, który zamierza trzymać swoje oszczędności w twardej walucie, czyli dolarze amerykańskim [USD]. Dlaczego w dolarze amerykańskim? Ponieważ dolar jest globalną walutą rezerwową oraz rozliczane są w nim transakcje na rynku surowcowym. Ponadto większość długu na świecie jest denominowana w dolarze. Skoro długu jest coraz więcej a od niego trzeba płacić odsetki, to popyt na dolary powinien się zwiększać. 

Jak prezentuje się kurs USDPLN (od roku 1990)?

Wykres 1. Kurs USDPLN

Jak widzimy powyżej dolar miał okresy, gdzie umacniał się do złotówki  o kilkaset procent (1990-2000), jak i takie, gdzie osłabiał się o kilkadziesiąt procent. Jest to powiązane między innymi z przepływami pieniądza pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się (do których należy Polska). Spójrzmy jeszcze na stopy zwrotu wygenerowane od 2010 roku w rozbiciu na poszczególne lata. [Założenie: na początku roku wymieniamy złotówki na dolary, a na koniec roku wymieniamy dolary na złotówki].  Jakie stopy zwrotu osiągnęliśmy? 

Wykres 2. Stopa zwrotu USD/PLN

Najwyższa stopa zwrotu została osiągnięta w 2014 i wyniosła 17,34%, najniższa z kolei w 2017 i było to -16,85%.  Czy aktywa o takiej zmienności mogą chronić przed inflacją?

Wykres 3. USDPLN vs inflacja CPI

Jak można było wywnioskować na podstawie wcześniejszego wykresu, jeżeli byliśmy świadkami mocnego osłabienia się złotówki względem dolara [kurs USDPLN rośnie], to nasze oszczędności nie tylko zostały zabezpieczone przed inflacją, ale zarobiliśmy kilka lub nawet kilkanaście procent. 

Wykres 4. Wykres skumulowana stopa zwrotu USDPLN do CPI

Jeżeli zakupilibyśmy dolary za złotówki na początku 2010, a następnie pod koniec 2020 wymienili nasze dolary na złotówki, to wartość naszych oszczędności wzrosła do 130,57%. Dokładnie w tym samym czasie wartość skumulowanej inflacji wyniosła 121,15%. Wniosek?  Na podstawie liczb, które zostały przedstawione wyżej można skonkludować, że przewalutowanie oszczędności na twardą walutę, jaką jest dolar, chroni siłę nabywczą pieniądza z punktu widzenia polskiego inwestora. Natomiast rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. Po pierwsze na świecie mamy obecnie system pieniądza fiducjarnego. W omawianym przypadku ani dolar ani złotówka nie jest oparta na złocie, czyli zarówno jedna i druga waluta dąży do utraty siły nabywczej (z założenia). Tempo niszczenia waluty zależy od wielu czynników (m.in. od skali dodruku przez banki centralne). W przypadku waluty peryferyjnej (taka walutą jest polski złoty) tempo deprecjacji powinno być szybsze w porównaniu do twardej waluty. Szczególnie gdy NBP zaczyna eksperymentować z dodrukiem. W takich okolicznościach zdecydowanie warto dodać dolara do swojego portfela inwestycyjnego.  Tutaj natomiast pojawia się dodatkowe pytanie czy trzymać dolara w swoim portfelu czy może lepiej dodać aktywo, które jest kwotowane w dolarze, np. złoto? (w tym miejscu warto by prześledzić jak wahania USDPLN wpływały w poszczególnych latach na stopę zwrotu ze złota dla polskiego inwestora). 

Podsumowanie

Udostępnij