Nota Prawna

Materiały opublikowane na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny /promocyjny i stanowią one wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (bądź autorów). Autor (bądź autorzy) nie ponoszą odpowiedzialności za szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania publikacji zamieszczonych na stronie. Niniejsze materiały nie stanowią oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży żadnego instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno – podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (bądź autorzy) artykułów zamieszczonych na niniejszej stronie dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach w tym, aby prezentowane dane liczbowe były poprawiane. Pamiętajmy jednak, że mogą się zdarzyć błędy, za co autor (bądź autorzy) nie ponoszą odpowiedzialności. Wszystkie decyzje finansowe/inwestycyjne drogi czytelniku podejmujesz na własną odpowiedzialność. Jednocześnie informujemy, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiązać się powinno z analizą zagrożeń utraty całości lub części zainwestowanych środków.