Surowce, Chronią Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi piąty z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak.:

ILokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce < — Jesteś Tutaj

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą surowce [z wyłączeniem złota, które zostało opisane wcześniej]. Zaczynajmy więc!

I. Pozostałe surowce

Surowce są dużą i niejednorodna grupą aktywów. Możemy je podzielić na:

 • Surowce energetyczne (np. ropa naftowa)
 • Metale przemysłowe (np. miedź)
 • Metale szlachetne (np. złoto)
 • Produkty rolne (np. pszenica)
 • Żywy inwentarz i mięso (np. trzoda chlewna)

Inny bardziej ogólny podział to:

 • Surowce twarde (czyli te które podlegają wydobyciu)
 • Surowce miękkie (czyli te które uprawia się i hoduje na farmach)

Od czego zależą ceny surowców?

Tak jak i w przypadku złota (które zaliczane jest do kategorii surowców) cena zależy od relacji pomiędzy popytem, a podażą (to między innymi dlatego obserwowaliśmy w 2020 ujemne ceny ropy naftowej, ale o tym kilka akapitów poniżej).

Czynniki popytowe:

 • Populacja na świecie (jeszcze w 1928 roku na świcie żyły 2 mld ludzi. Obecnie na świecie żyje ok. 7.7 mld. Szacuje się, że do 2050 na świecie będzie żyło ok. 10 mld ludzi. Oznacza to przyrost ok. 80 mln rocznie). Ludzi ci potrzebują jedzenia, mieszkania, ubrań oraz będą się przemieszczać, tym samym będą generować popyt zarówno na twarde jak i miękkie surowce.
 • Wzrost standardu życia. Wraz ze wzrostem dochodu poprawia się standard życia. Ludzie, którzy przekroczyli minimalne dochody teraz oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb mogą pozwolić sobie na więcej tym samym zaczynają budować domy, kupują mieszkania, wyposażenie czy wyjeżdżają na wakacje. Wszystko to generuje dodatkowy popyt na surowce (uwaga:  popyt na surowce może wzrastać pomimo, że liczba ludności na poziomie globalnym stoi w miejscu).
 • Urbanizacja. Konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest większa w miastach niż na obszarach wiejskich. W związku z postępującym przemieszczaniem się ludności z terenów wiejskich do miast, będzie to czynnik o charakterze popytowym. W kolejnych dekadach trend ten będzie szczególnie widoczny w Azji oraz Afryce.
 • Rozwój infrastruktury. Przemieszczanie się ludności oraz wzrost populacji wymusi rozwój infrastruktury. A jak wiemy, do tego potrzebne są surowce.
 • Zmiany sposobu żywienia. Obserwujemy obecnie trend odchodzenia od konsumpcji mięsa, na rzecz zarówno produktów wegeteriańskich jak i wegańskich. Jeżeli ów trend zostanie utrzymany, to w średnim oraz długim terminie powinno to wpływać na zwiększony popyt na surowce rolne.

Czynniki podażowe:

 • Złoża surowców. Weźmy pod uwagę ropę naftową. Ilość ropy na świcie jest skończona, jeżeli w pewnym momencie będziemy świadkami skończenia się złoża  surowca w danej lokalizacji i dodatkowo połączymy to z opóźnieniem odkrywaniu nowych złóż możemy obserwować niedostateczną ilość tego surowca na rynku.
 • Koszty wydobycia. Przy wyeksploatowaniu kolejnych pól naftowych lub kopalń ,aby zachować ciągłość podaży danego surowca trzeba zacząć eksploatować mniej dostępne pola naftowe czy kopalnie (np. płożone niżej) co powoduje wzrost kosztów.
 • Nowe technologie. Mogą one na kilka sposobów wpływać na ceny surowców. Nowa technologia wydobycia ropy naftowej może spowodować, że nagle opłacalne staje się wydobycie ze złóż, które opłacalne nie były wcześniej. Innym przykładem wpływu nowych technologii na relację pomiędzy popytem a podażą może być przejście z samochodów spalinowych na elektryczne. Spowoduje to zmniejszenie popytu na jedne surowce a zwiększy popyt na inne.
 • Normy środowiskowe. Walka z CO2 i odchodzenie od paliw kopalnych, to jeden z przykładów jak regulacje środowiskowe mogą w drastyczny sposób wpłynąć na popyt. Bardziej wymagające normy, które muszą spełnić firmy to większe nakłady inwestycyjne, a w rezultacie musi to znaleźć odzwierciedlenie w cenie produktu końcowego.
 • Nowe podatki. Poszczególne kraje są coraz bardziej zadłużone, w związku z czym rządy będę poszukiwać dodatkowych wpływów do budżetu. Istnieje niemal pewność, że będziemy świadkami wprowadzania kolejnych podatków, również tych, które wpłyną na cenę surowców.

Ile można zarobić inwestując w surowce ?

Do odpowiedzi na to pytanie posłużymy się kursem indeksu CRB. Jest to indeks cen towarów na świecie. W jego skład wchodzą cztery kategorie surowców o różnych wagach: surowce energetyczne (39%, głównie ropa naftowa), towary rolne (41%, w tym zboża, mięso oraz soft commodities), metale szlachetne (7%, złoto i srebro) oraz metale przemysłowe (13%, głównie aluminium i miedź). Zatem największą wagę w indeksie mają surowce energetyczne (szczególnie ropa naftowa. Uwaga, w 2005 nastąpiła zmiana metodologii liczenia). Poniżej wykres:

Na wykresie została przedstawiona 26-letnia historia indeksu CRB. W latach:

 • 1994-1997 indeks odnotował stopę zwrotu  70%
 • 1997-1999 indeks odnotował stopę zwrotu  -41%
 • 1999-2008 indeks odnotował stopę zwrotu  290%
 • 2008-2009 indeks odnotował stopę zwrotu  -54%
 • 2009-2011 indeks odnotował stopę zwrotu  75%
 • 2011-2020 indeks odnotował stopę zwrotu  -68%

Jak widzimy indeks CRB podobnie jak złoto porusza się w cyklach kilku a czasami kilkudziesięcioletnich. Zatem czy inwestycja w koszyk surowców wchodzących w skład indeksu CRB na przestrzeni ostatnich  10 latach zachowałaby realną wartość naszych oszczędności?

Stopy zwrotu z inwestycji w indeks CRB zostały przedstawione po przeliczeniu PLN na USD. Oczywiście, gdy stopy zwrotu są ujemne, nie ma mowy o ochronie naszych oszczędności, czyli w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 i 2020 (tj. przez większość omawianego w niniejszym akapicie czasu). W pozostałych latach indeks CRB odnotował dodatnie stopy zwrotu, czasami nawet kilkadziesiąt procent jak w roku: 2010 oraz 2016.

Jaki skumulowany wynik odnotowało złoto w porównaniu do inflacji CPI?

Od 2010 indeks CRB spadło o prawie 23%, a w tym samym czasie skumulowana inflacja wyniosła 121%. Tym samym nie może być mowy o ochronie naszych oszczędności poprzez inwestycję w koszyk surowców, który odzwierciedlałby omawiany indeks.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w ostatnich 10 latach nie obserwowaliśmy wysokiej inflacji a jak wskazują badania naukowe inwestycja w surowce przynosi najlepsze wyniki w okresie podwyższonej inflacji.  Potwierdzeniem tego może być wspomniane na początku niniejszego artykułu zachowanie surowców w latach 70, gdy inflacja w stanach Zjednoczonych była znacznie wyższa niż obecnie.

Czy zatem inwestycja w surowce chroni przed inflacja?

To zależy!

W krótkim terminie przy inflacji zbliżonej do celu inflacyjnego banków centralnych, podobnie jak złoto inwestycja w surowce nie chroni przed inflacją. Natomiast w okresach podwyższonej inflacji możemy założyć, że inwestycja w surowce z nawiązką przebije inflację. Z inwestycją w surowce wiąże się kilka wyzwań. Nie zainwestujemy w fizyczną ropę naftową ponieważ większość z nas nie będzie miała gdzie jej przechowywać. Zatem musimy wykorzystać do tego dostępne instrumenty finansowe np. kontrakty futhers, ETF-y czy akcje spółek surowcowych. Każdy z wymienionych sposobów ma zarówno wady i zalet.  Oprócz instrumentu finansowego możemy wybrać również konkretne surowce, które w naszej ocenie najlepiej sprawdzą się w warunkach podwyższonej inflacji. Podsumowując, surowce mogę być dobrym aktywem chroniącym przed inflacją natomiast wpływ ma na to zarówno dobór instrumentu finansowego poprzez który mamy ekspozycje na surowce oraz wybór konkretnego surowca.

Udostępnij